Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie. Zarys problematyki – książka do pobrania

Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie. Zarys problematyki – książka do pobrania

Ze wstępu:

Celem niniejszej monografii jest syntetyczne przedstawienie aktualnego stanu badań w zakresie materii przestępczości zorganizowanej, a także sposobów jej zwalczania. Ambicją autora jest także opisanie możliwości prowadzenia skutecznej walki ze sprawcami działającymi w grupach i związkach przestępczych, z uwzględnieniem realnych problemów i wyzwań stojących przed instytucjami bezpieczeństwa narodowego. Podczas pracy nad książką wykorzystane i uwzględnione zostały wyniki dociekań naukowych znakomitych badaczy krajowych i zagranicznych, a także raporty i statystyki związane ze zjawiskiem PZ. Treści książki zostały uporządkowane w szesnaście rozdziałów, zawierających liczne tabele, wykresy oraz źródła wiedzy. Nowatorskim zabiegiem jest zamieszczenie w publikacji zdjęć z kodami QR, przenoszącymi czytelnika do odpowiednich stron internetowych, by w ten sposób z łatwością i na bieżąco można było poszerzać zasób wiedzy z wykorzystaniem dostępnych technologii informatycznych. Zapraszam zatem do lektury publikacji oraz do zgłębiania materii bezpieczeństwa publicznego w wymiarze zagrożeń ze strony zorganizowanych grup i związków przestępczych.

Publikacja jest dostępna do pobrania pod poniższym adresem:
https://www.researchgate.net/publication/366016424_Przestepczosc_zorganizowana_i_jej_zwalczanie_Zarys_problematyki

Ten post ma 10 komentarzy

 1. Julia

  Przestępczość zorganizowana cały czas się rozwija i mimo wielu metod, które wprowadzono żeby zwalczać ją to przestępcy znajdują różne sposoby, czy luki w prawie, które pomagają w kontynuacji swoich działań. W Polsce na chwilę obecną nie raz słyszało się o różnych przestępstwach, głównie są to przestępstwa ekonomiczne lub narkotykowe. Przestępcy w dzisiejszych czasach mają dużo układów, źródeł i pomysłów, które pomagają im w funkcjonowaniu i ciężko to zwalczać – więc tym bardziej polecam publikację.

 2. Wiktoria

  Wprowadzenie instytucji świadka koronnego miało ogromy wpływ na zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Jest ona bardzo skuteczna i przydatna w prowadzeniu spraw przez służby mundurowe, co pokazuje niniejsza publikacja. Moim zdaniem godna uwagi książka. Polecam.

 3. Patrycja

  Przestępczość zorganizowana oraz terroryzm stanowią dość poważny problem w dzisiejszych czasach. Pogłębianie się kontaktów między organizacjami terrorystycznymi a przestępczymi, może doprowadzić do bardzo dużych konsekwencji, które mogą wyniknąć na skalę światową. Przez ich wzajemne czerpanie korzyści, zwalczanie owego zagrożenia jest bardziej skomplikowane i trudne do zidentyfikowania. Dość ciekawa książka, polecam.

 4. Ewelina

  Prokuratura wykonuje zadania w zakresie ścigania przestępstw oraz stoi na straży
  praworządności. Pełni kluczową rolę w systemie zapobiegania PZ oraz ścigania członków grup
  i związków przestępczych. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że efekty pracy wszystkich
  podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej
  są przez prokuraturę weryfikowane i poddawane ocenie przed skierowaniem ich na drogę
  postępowania sądowego. Moim zdaniem bardzo ciekawa publikacja. Można dowiedzieć się wielu przydatnych oraz interesujących rzeczy. Polecam.

 5. Filip

  W polskich latach 90 występowało dosyć problematyczne zjawisko funkcjonowania wielu niekorzystnych dla Państwa polskiego grup przestępczości zorganizowanej, takich jak gang „Pruszkowski” i „Wołomiński”. Kontrofensywą polskich organów ścigania miały być wielorakie nowelizacje prawne w tym „Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji” likwidująca dosyć nieefektywną jak na tamte czasy milicję, tworząc jednocześnie organ Policji. Fenomenalne konkludowanie mjr rez. dr inż. Jarosława Stelmacha doskonale przedstawia i wyjaśnia czynności operacyjno – rozpoznawcze w procesie zwalczana przestępczości zorganizowanej. Z pewnością publikacja będzie mogła stanowić solidne odniesienie do przyszłych prac w dziedzinie nauk społecznych.

 6. Ola

  Zorganizowane grupy przestępcze stanowią cały czas zagrożenie dla bezpieczeństwa naszej społeczności, a skala takiego zjawiska może mieć różny charakter. Przeciwdziałanie temu zjawisku stanowi wyzwanie dla służb w wielu państwach i organizacjach międzynarodowych. Działania tego typu obarczone są wysokim stopniem ryzyka, a przygotowanie operacji zatrzymania przestępców trwa wiele dni, a nawet tygodni. Dlatego też warto przeczytać tę książkę i dowiedzieć się oraz zrozumieć jakie czynniki wpływają na charakter postrzegania ryzyka powiązanego właśnie z zatrzymaniem sprawców przez funkcjonariuszy. Polecam, warte przeczytania.

 7. Klaudia

  Problem przestępczości zorganizowanej jest wysoki, aby jej zwalczanie było skuteczne wymaga podejmowania działań o zasięgu międzynarodowym. W coraz większym stopniu jest ona prowadzona transgranicznie co wskazuje na konieczność współpracy z państwami sąsiadującymi. Stopień konfiskaty zysków przestępczości zorganizowanej jest zaskakująco mały a dzięki nim mogą inwestować w rozwój działalności i przenikać do legalnej gospodarki. Jest to godna uwagi publikacja, która może poszerzyć wiedzę o problemie przestępczości zorganizowanej.

 8. Dominika

  Formy przestępczości zorganizowanej można podzielić poprzez formy funkcjonowania zespołów prowadzących. Wyróżniamy trzy struktury; gwiaździsta, siatkowa, liniowa. Po analizie funkcjonujących obecnie grup i związków przestępczych wynika, że z reguły działają one w dwóch układach: hierarchicznym lub sieciowym. Natomiast Organizacja Narodów Zjednoczonych dokonała typologii przestępczości zorganizowanej ze względu na jej formę zorganizowania przedstawiając aż pięć struktur. Możemy zauważyć, iż elementem warunkującym przyjęcie określonej struktury jest również obszar podejmowanej aktywności przestępczej oraz zasięg terytorialny działania. Bez względu na formę przyjętej organizacji grupy w większości z nich panuje podobny podział poziomy oscylujący zazwyczaj na konstrukcji trzypoziomowej: poziom przywódczy, organizacyjno-logistyczny, wykonawczy. Wnioskując grupy przestępcze przez lata ewoluowały w kierunku zwiększania liczebności swoich członków oraz powiększania obszarów działalności przestępczej. Myślę, że jest to bardzo ciekawy i rozwijający a zarazem konkretnie opisany temat, polecam.

 9. Studentka WSB

  Rola policji ma dość ważny aspekt w zapewnianiu bezpieczeństwa. Szeroki zakres działań jest w stanie rozpoznawać, zwalczać oraz zapobiegać przestępczości zorganizowanej. W największym stopniu do zwalczania PZ jest przeznaczone Centralne Biuro Śledcze, które realizuje powyższe działania na obszarze całego kraju. W publikacji jest szeroko rozwinięty zakres działań policji oraz CBŚP. Polecam tą publikacje, warte przeczytania.

 10. Jan

  Przestępczość zorganizowana jest sporym problemem, ponieważ jedna organizacja przestępcza może porozumieć się z drugą i tak dalej. A w taki sposób dość szybko może powstać grupa przestępcza o charakterze międzynarodowym, a taka jest jeszcze trudniejsza do zwalczenia.

Dodaj komentarz