Bezpieczeństwo obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej

  Ze wstępu: Środowisko bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej (IK) w Polsce jest złożone oraz pełne wyzwań. Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie zwiększony został stopień zagrożenia terrorystycznego w kraju, będąc w istocie odpowiedzią państwa na narastające ryzyko zamachów sabotażowych ze strony Rosji. Działania hybrydowe prowadzone przez agresora zmusiły administratorów budynków oraz przestrzeni publicznych do prowadzenia ukierunkowanych aktywności zapobiegawczych i przygotowawczych. Szczególny wysiłek…

0 Komentarzy

Zamachy terrorystyczne. Istota i koncepcja reagowania – książka do pobrania

Ze wstępu: Terroryzm jest jednym z wiodących zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, regionalnym i państwowym. Zaatakowanie przez terrorystów w 2001 r. dwóch wież WTC oraz Pentagonu boleśnie zobrazowało tę tezę, stając się jednocześnie katalizatorem rozwoju tego zjawiska społecznego na świecie. Terroryzm rozprzestrzeniał się w kolejnych latach wśród wielu narodów, przybierając przy tym różnorodne formy i stopnie intensywności. Istotną tendencją obserwowaną od 2018 r. wśród państw Unii…

3 komentarze

Zwalczanie zagrożeń terrorystycznych w reżimach stopni alarmowych – wyzwania i praktyczne trudności – Publikacja do pobrania

Badania w zakresie obowiązywania stopni alarmowych w Polsce nie mają długiej historii. Wynika to z faktu, że reżimy te zostały wprowadzone w 2016 roku ustawą antyterrorystyczną, a pierwotnie obowiązywały w innym kształcie na podstawie przepisów o zarządzaniu kryzysowym, dopiero od 2007 roku. Obecnie brak jest opublikowanych empirycznych wyników badań z realizacji zadań w stopniach alarmowych. Celem badań zaprezentowanych w niniejszej publikacji było zidentyfikowanie oraz omówienie podstawowych…

3 komentarze

Współczesna edukacja antyterrorystyczna – nadawcy, adresaci i treści

Pojęcie edukacji antyterrorystycznej nie ma obecnie formalnej definicji w żadnym akcie prawnym. W literaturze naukowej (m.in. z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego,  pedagogiki czy socjologii edukacji) odnaleźć można definicje edukacji antyterrorystycznej ujmowane w różnych perspektywach i paradygmatach. Katarzyna Maniszewska proponuje, by tym mianem nazywać „edukację, która może przyczynić się do redukcji zagrożenia terrorystycznego oraz minimalizacji zarówno bezpośrednich następstw zdarzeń terrorystycznych, jak i ich długofalowych konsekwencji społecznych”. Z…

8 komentarzy

Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie. Zarys problematyki – książka do pobrania

Ze wstępu: Celem niniejszej monografii jest syntetyczne przedstawienie aktualnego stanu badań w zakresie materii przestępczości zorganizowanej, a także sposobów jej zwalczania. Ambicją autora jest także opisanie możliwości prowadzenia skutecznej walki ze sprawcami działającymi w grupach i związkach przestępczych, z uwzględnieniem realnych problemów i wyzwań stojących przed instytucjami bezpieczeństwa narodowego. Podczas pracy nad książką wykorzystane i uwzględnione zostały wyniki dociekań naukowych znakomitych badaczy krajowych i zagranicznych,…

10 komentarzy

Bezpieczeństwo terrorystyczne czy antyterrorystyczne? W poszukiwaniu prawdy o pojęciach – Publikacja do pobrania

Współczesny terroryzm jest realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa w wymiarze narodowym, regionalnym i globalnym. Również Polska identyfikuje terroryzm jako zjawisko, któremu należy przeciwdziałać i które należy zwalczać. W Polsce funkcjonuje system antyterrorystyczny, a aktywności w tym zakresie doczekały się dedykowanej ustawy. Celem artykułu jest zapoczątkowanie dyskusji oraz zaproponowanie rozwiązań wyjściowych w związku z funkcjonowaniem w polskim prawie oraz doktrynie nauk o bezpieczeństwie szeregu niedoprecyzowanych pojęć podstawowych…

8 komentarzy

11 marca – Europejski Dzień Pamięci o Ofiarach Terroryzmu. Rozważania o charakterze zagrożenia oraz rekomendacje jak z terroryzmem żyć

W Polsce z terroryzmem jest jak z COVID-em – nikt nie widział, ale z jego powodu umierają ludzie. Teza jest mocna, ale i rzeczywistość bywa brutalna. Terroryzm był, jest i będzie. Dlatego dzisiaj – ku pamięci ofiar terroryzmu – kilka instrukcji na temat tego jak się przygotować do zagrożenia tego typu. Na początek pięć wniosków wynikających z diagnozy obecnej sytuacji terrorystycznej i antyterrorystycznej w Europie…

10 komentarzy

Minimalizacja skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej. Dobre praktyki i rekomendacje – książka do pobrania

Z recenzji prof. Marka Bodzianego Recenzowana monografia podejmuje trud deskrypcji oraz oceny systemu antyterrorystycznego w Polsce w oparciu o obowiązujący stan prawny na rok 2014. Jak sam autor stwierdził zawężenie przedmiotu podejmowanych badań do dość już odległych ram czasowych ma swoje uzasadnienie w tym, że monografia stanowi bazę do komparatystyki zmian w przepisach prawa oraz systemie (w rozumieniu umownym) antyterrorystycznym w Polsce przewidzianych do opublikowania…

8 komentarzy

Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w działaniach policyjnych – książka do pobrania

Ze wstępu prof. Waldemara Zubrzyckiego: Sytuacje kryzysowe występują w różnych dziedzinach życia społecznego. We współczesnym świecie nie sposób ich całkowicie uniknąć, a czynności zapobiegawcze nie zawsze są skuteczne. Koniecznością staje się zatem odpowiednie reagowanie, zmierzające do ich rozwiązywania, to z kolei wymaga podejmowania pilnych, często skomplikowanych działań. Autor niniejszego opracowania analizuje pojęcie sytuacji kryzysowej z różnych perspektyw, począwszy od emocji towarzyszących poszczególnym jednostkom, poprzez ujęcie…

10 komentarzy

Projektowane zmiany do ustawy o ochronie osób i mienia

  Dla administratorów obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa obecnie istotna jest następująca informacja: resort spraw wewnętrznych i administracji przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz niektórych innych ustaw. Obecnie projekt znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych. Projektowane zmiany do ustawy o ochronie osób i mienia mają służyć przeciwdziałaniu zagrożeniom o charakterze terrorystycznym wobec obiektów ważnych dla funkcjonowania państwa, które – w…

9 komentarzy