Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie. Zarys problematyki – książka do pobrania

Ze wstępu: Celem niniejszej monografii jest syntetyczne przedstawienie aktualnego stanu badań w zakresie materii przestępczości zorganizowanej, a także sposobów jej zwalczania. Ambicją autora jest także opisanie możliwości prowadzenia skutecznej walki ze sprawcami działającymi w grupach i związkach przestępczych, z uwzględnieniem realnych problemów i wyzwań stojących przed instytucjami bezpieczeństwa narodowego. Podczas pracy nad książką wykorzystane i uwzględnione zostały wyniki dociekań naukowych znakomitych badaczy krajowych i zagranicznych,…

10 komentarzy

Raport – Kongres Safe Place 2021 Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Dobre praktyki i rekomendacje

Po pięciu latach aktywności kongresowej grono badaczy skupionych wokół komitetu naukowego oraz organizacyjnego Safe Place postanowiło wydać niniejszy raport będący podsumowaniem zebranej wiedzy, doświadczeń oraz wniosków z kolejnych edycji kongresowych obrad. Jest to też wyraz spełnienia oczekiwań ze strony uczestników wydarzenia, którzy manifestowali konieczność zebrania w spójnym dokumencie zgłaszanych i wypracowanych podczas sesji naukowych i warsztatowych problemów oraz propozycji rozwiązań. Raport został wydany na łamach…

6 komentarzy

Bezpieczeństwo terrorystyczne czy antyterrorystyczne? W poszukiwaniu prawdy o pojęciach – Publikacja do pobrania

Współczesny terroryzm jest realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa w wymiarze narodowym, regionalnym i globalnym. Również Polska identyfikuje terroryzm jako zjawisko, któremu należy przeciwdziałać i które należy zwalczać. W Polsce funkcjonuje system antyterrorystyczny, a aktywności w tym zakresie doczekały się dedykowanej ustawy. Celem artykułu jest zapoczątkowanie dyskusji oraz zaproponowanie rozwiązań wyjściowych w związku z funkcjonowaniem w polskim prawie oraz doktrynie nauk o bezpieczeństwie szeregu niedoprecyzowanych pojęć podstawowych…

6 komentarzy

Baza publikacji z obszaru terroryzmu i antyterroryzmu

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE PUBLIKACJI Z OBSZARU TERRORYZMU I ANTYTERRORYZMU[1]: Adamski J., Nowe technologie w służbie terrorystów, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007. Ajami F., Szejkowie, myśliciele, terroryści, FAKT: Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Warszawa 2002. Aleksandrowicz T., Terroryzm Międzynarodowy, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008. Aleksandrowicz T., Zwalczanie terroryzmu lotniczego: wybrane zagadnienia i źródła prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2010. Aleksandrowicz T., Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa,…

5 komentarzy